Drepturile pacientilor

Sunt reglementate de Legea nr.46/2003 şi de Ordinul nr. 1410/2016 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr 46/2003.

Drepturi:

– să beneficieze de îngrijiri medicale de cea mai înaltă calitate, în conformitate cu resursele umane, financiare şi materiale ale spitalului.
– să fie respectat ca persoana umană, fără nici o discriminare.
– să fie informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum şi la modul de a le utiliza;
– să fie informat asupra identităţii şi statutului profesional al furnizorilor de servicii de sănătate.
– să fie informat asupra regulilor şi obiceiurilor pe care trebuie să le respecte pe durata spitalizării.
– să fie informat asupra stării sale de sănătate, a intervenţiilor medicale propuse, a riscurilor potenţiale ale fiecărei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuării tratamentului şi nerespectării recomandărilor medicale, precum şi cu privire la date despre diagnostic şi prognostic.
– să decidă dacă mai doreşte să fie informat în cazul în care informaţiile prezentate de către medic i-ar cauza suferinţă.
– să ceară în mod expres să nu fie informat şi să poată alege o altă persoană care să fie informată în locul sau. Rudele şi prietenii pacientului pot fi informaţi despre evoluţia investigaţiilor, diagnostic şi tratament, cu acordul pacientului.
– să ceară şi să obţină o alta opinie medicală.
– să solicite şi să primească, la externare, un rezumat scris al investigaţiilor, diagnosticului, tratamentului şi îngrijirilor acordate pe perioada spitalizării.
– să refuze sau să oprească o intervenţie medicală asumându-şi, în scris, răspunderea pentru decizia sa;
– să nu fie fotografiat sau filmat în spital fără consimţământul său, cu excepţia cazurilor în care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului şi evitării suspectării unei culpe medicale.
– dreptul la confidenţialitatea informaţiilor şi viaţa privată a pacientului. Toate informaţiile privind starea pacientului, rezultatele investigaţiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidenţiale chiar şi după decesul acestuia.
– pacientul are acces la datele medicale personale.
– orice amestec în viaţa privată, familială a pacientului este interzis, cu excepţia cazurilor în care aceasta imixtiune influenţează pozitiv diagnosticul, tratamentul ori îngrijirile acordate şi numai cu consimţământul pacientului. Sunt considerate excepţii cazurile în care pacientul reprezintă pericol pentru sine sau pentru sănătatea publică.
– dreptul femeii la viaţă prevalează în cazul în care sarcina reprezintă un factor de risc major şi imediat pentru viaţa mamei.
– dreptul la informaţii, educaţie şi servicii necesare dezvoltării unei vieţi sexuale normale şi sănătăţii reproducerii, fără nici o discriminare.
– dreptul femeii de a hotărî dacă să aibă sau nu copii este garantat.
– pacientul, prin serviciile de sănătate, are dreptul să aleagă cele mai sigure metode privind sănătatea reproducerii. orice pacient are dreptul la metode de planificare familială eficiente şi lipsite de riscuri.
– în cazul în care furnizorii sunt obligaţi să recurgă la selectarea pacienţilor pentru anumite tipuri de tratament care sunt disponibile în număr limitat, selectarea se face numai pe baza criteriilor medicale.
– criteriile medicale privind selectarea pacienţilor pentru anumite tipuri de tratament se elaborează de către Ministerul Sănătăţii şi se aduc la cunoştinţa publicului.
– intervenţiile medicale asupra pacientului se pot efectua numai dacă există condiţiile de dotare necesare şi personal acreditat.
– pacientul are dreptul la îngrijiri terminale pentru a putea muri în demnitate.
– pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material şi de sfaturi pe tot parcursul îngrijirilor medicale. La solicitarea pacientului, în măsura posibilităţilor, mediul de îngrijire şi tratament va fi creat cât mai aproape de cel familial.
– pacientul internat are dreptul şi la servicii medicale acordate de către un medic acreditat din afara spitalului.
– personalul medical sau nemedical din unităţile sanitare nu are dreptul să supună pacientul nici unei forme de presiune pentru a-l determina pe acesta să îl recompenseze altfel decât prevăd reglementările de plată legale din cadrul unităţii sanitare.
– pacientul poate oferi angajaţilor sau unităţii unde a fost îngrijit plăţi suplimentare sau donaţii, cu respectarea legii.
– pacientul are dreptul la îngrijiri medicale continue până la ameliorarea stării sale de sănătate sau până la vindecare.
– pacientul are dreptul să beneficieze de asistenţă medicală de urgenţă, de asistenţă stomatologică de urgenţă şi de servicii farmaceutice, în program continuu.

Obligații

– obligatia de a se conforma programului spitalului : program de masa, program de administrare a tratamentului, de odihna a celorlati pacienti ;
– obligatia de a nu consuma băuturi alcoolice şi fumatul în incinta spitalului;
– sa creeze o atmosfera de intelegere si intrajutorare intre pacienti, de respect reciproc, de respectare a personalului medical si auxiliar.
– sa pastreze ordinea si curatenia ;
– sa nu deterioreze bunurile spitalului;
– sa nu paraseasca spitalul fara acordul medicului ;
– obligatia de a purta echipamentul specific spitalului;
– sa respecte personalul medical/nemedical din institutie;
– sa predea fara intarziere hainele sau imbracamintea la garderoba;
– să respecte regulile interne ale unitatii afisate la locuri vizibile;
– sa ia la cunostinta la internare de prevederile Regulamentului Intern al pacientilor cat si de tratamentul medico-chirurgical si sa semneze pe foaia de observatie clinica in caz contrar asumandu si consecintele.
– sunt interzise cu desavarsire : fumatul, consumuri de bauturi alcoolice , jocurile de noroc;
– pacientii au obligatia de a avea o comportare corecta in relatiile cu ceilalti bolnavi si cu personalul medico-sanitar, evitand incalcarea disciplinei de spital, tulburarea linistii si orice manifestare necunviincioasa sau neadecvata.
– pacienţii sunt obligati să respecte personalul medical şi de îngrijire, precum şi pe ceilalţi pacienţi;
– pacienţii internaţi sunt obligaţi să poarte ţinuta regulamentara de spital pe durata internării;
– să restituie la garderoba spitalului echipamentul de spital primit la internare;
– este interzisă circulaţia bolnavilor în alte secţii decât cele în care sunt internaţi, cu excepţia cazurilor care necesită investigaţii;
– pacienţii internaţi nu pot părăsi unitatea sanitară în ţinuta de spital, este interzisă circulaţia pe străzi sau în parcuri în ţinuta de spital;
– pacienţii sunt datori să respecte ordinea şi liniştea, să păstreze curăţenia în saloane, săli de mese, coridoare, grupuri sanitare;
– pacientii internaţi sunt obligaţi să respecte regulile de igiena personala;
– degradarea mobilierului şi a bunurilor din dotarea spitalului va fi suportată de persoanele direct implicate;
– introducerea în instituţie de aparatură audio-vizuală este posibilă numai cu acordul medicului şef de secţie/compartiment.
– pacientul/ aparţinătorul are obligaţia de a citi consimţămintele informat aplicate în unitate şi de a le semna;
– Să respecte cu stricteţe planul de tratament şi să discute despre orice schimbare pe care o doresc, sau care intervine din cauze externe, cu medicii curanţi sau cu medici din aceeaşi arie de specializare cu cei care au stabilit tratamentul;
– Să îşi asume întreaga responsabilitate pentru consecinţele ce apar în cazul refuzului de a urma tratamentul, instrucţiunile şi recomandările personalului medical;
– Să informeze personalul medical, întocmai şi la timp, cu privire la orice manifestare sau reacţie la tratamentul sau medicamentele prescrise.